ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA Z DIDO VOLK S PRIMERI IZ PRAKSE. v dveh delih
Dogodki
Opis
Poznavanje prava je pomembno za vsakega posameznika, tako v vsakdanjem življenju, še bolj pa v poslovnem svetu, kjer se od vsakogar pričakuje višja (strokovna) skrbnost: dobrega podjetnika, poslovodje, torej skrbnost dobrega strokovnjaka. Nemalokrat se zgodi, da se posli obravnavajo na sodišču, kjer pa se sporna vprašanja večinoma ponavljajo, zato se je izoblikovala že številna sodna praksa, ki nam predstavlja tudi vodilo k pravilnemu ravnanju. Predstavitev pomembnih (pravnih) vprašanj, ki spremljajo mnoge posle, zato temelji na tistih področjih, ki se največkrat ponavljajo v (sodni) praksi in je razdeljena na dva samostojna dela: del: SKLEPANJE POGODB del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA
Naslov: ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA Z DIDO VOLK S PRIMERI IZ PRAKSE. v dveh delih
Začetek: Sreda, 07 September 2022 09:00
Konec: Sreda, 07 September 2022 14:00
Konec prijav: Sreda, 07 September 2022 08:00
Predavatelj: Dida Volk je sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig
Ciljna skupina: Namenjeno vsem, ki jih tovrstna tematika zanima
Lokacija: spletni seminar
Kotizacija: € 199
Naročnik: *
Naslov: *
Poštna številka: *
Pošta: *
Davčna številka: *
Davčni zavezanec: *
Telefon: *
Faks:
Kontaktna oseba: *
Elektronski naslov: *
Imena in priimki prijavljenih: *

Imena ločite z vejico!

   
Akademija za management in projektno vodenje  in E-TeleMediLab Vas z vsem spoštovanjem  vabita na spletni seminar z aktualno vsebino

ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA Z DIDO VOLK  S PRIMERI IZ PRAKSE v dveh delihTERMIN
7. september 2022, od 09.00 do 11.001. modul  - spletni seminar
7. september 2022, od 12.00 do 14.002. modul - spletni seminar

PREDAVATELJICA
Dida Volk, univ. dipl. pravnica,
sodnica pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, ima objavljene številne strokovne članke in je avtorica več knjig. Na civilno-pravnem področju, področju izvršilnega, pogodbenega, insolvenčnega prava in prava nepremičnin ima dolgoletne izkušnje.

1. del: SKLEPANJE POGODB
2. del: TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA

PROGRAM S ČASOVNICO

9.00 do 11.00

1. DEL   SKLEPANJE POGODB – s prikazom primerov iz aktualne sodne prakse

 
Pri sklepanju vsake pogodbe je treba poznati osnovne predpostavke za sklenitev pogodbe. Pred sklenitvijo pogodbe se stranki ponavadi pogajata in si pošiljata ponudbe. Zelo pomembno je poznati učinke poslane ponudbe in postopek s sprejemom ponudbe in vsemi posledicami. V primeru, da pogodbenik želi prekiniti oziroma razdreti pogodbo, mora poznati situacije, v katerih lahko to stori in tudi postopek. Vsekakor pa je pomembno, da vsak pozna pravice in obveznosti iz sklenjene pogodbe, ter tudi postopek v primerih, ko pride do težav ali nepravilnosti pri izvajanju pogodbe. S poudarkom na morebitnem sodnem postopku bosta predstavljeni tudi obe najbolj pogosti pogodbi: prodajna pogodba in pogodba o delu (podjemna pogodba), kot osnovna storitvena pogodba.
 
Aktualna vprašanja pogodbenega prava:
 • Na kaj moram biti pozoren pri pogodbeniku v fazi sklepanja pogodbe?
 • Kako ravnam v  primeru, da je nastopil razlog za razdrtje pogodbe?
 • Kako ravnati v fazi pogajanj in pošiljanja ter sprejema ponudbe?
 • Kdaj sestavim pisno prodajno pogodbo in kakšen je pomen posameznih pogodbenih določil glede na zakonsko ureditev?
 • Kako dokazujem posamezne dogovore (o kupnini, zapadlosti, odgovornosti za napake…) v primeru ustne pogodbe?
 • Kako pravilno reagirati (kot kupec) v primeru stvarnih napak na blagu?
 • Kakšne ugodnosti mi (kot kupcu) prinaša garancija v primerjavi z jamčevanjem (prodajalca) za stvarne napake?
 • Ali mi dogovor o prodaji s pridržkom lastninske pravice sploh nudi kakšno zavarovanje in v katerih primerih ga sploh uporabim?
 • Ali je pri pogodbi o delu (podjemni pogodbi) pomembna natančna določitev posla in kako je z določitvijo plačila?
 • Kakšen je pravilen postopek grajanja napak opravljenega dela in kakšne zahtevke ima naročnik?
 • Kakšne so značilnosti podizvajalske pogodbe v povezavi z gradbeno pogodbo? 
Program 1. dela
od 9.00 do 11.00 ure
 • Predpostavke za veljavno sklenitev pogodbe (pravna in poslovna sposobnost, soglasje volj in napake volje, predmet in podlaga pogodbe, pisna pogodba, neveljavnost in izpodbojnost pogodbe…)
 • Pogajanja in ponudba (pomen pogajanj, ponudba in sprejem ponudbe, postopek s ponudbo…)
 • Prodajna pogodba (osnovne značilnosti, obveznosti prodajalca - odgovornost za stvarne napake, garancija za brezhibno delovanje prodane stvari in pogodbena garancije, obveznosti kupca – plačilo, prodaje s posebnimi dogovori…)
 • Pogodba o delu - podjemna pogodba (osnovne značilnosti, določitev posla, odgovornost podjemnika za napake opravljenega dela, postopek z grajanjem napak, podizvajalska pogodba…)
 
**************************************************************************
12.00 - 14.00
2. DEL   TERJATVE – ZAVAROVANJE, UPRAVLJANJE IN IZTERJAVA – s prikazom primerov iz aktualne sodne prakse
 
Zavarovanje (bodočih) terjatev, ki nastanejo med pogodbeniki predstavlja pomembno vprašanje pri sklepanju pogodb. Predstavljena bodo nekatera zavarovanja, ki se pogosto uporabljajo v poslovni praksi ter možnosti izterjave zavarovane terjatve, kot tudi položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega insolvenčnega postopka. Pravilno in učinkovito upravljanje z nastalimi terjatvami ter prenos in trgovanje s terjatvami je pomembno za dobro in ekonomično poslovanje vsakega gospodarskega subjekta. Prav tako je pomembno poznati sodne postopke za učinkovito izterjavo terjatev.
 
Aktualna vprašanja v zvezi s terjatvami:
 • Kaj mi prinaša bančna garancija? Kakšen pa je moj položaj, kot naročnika garancije?
 • Ali s poroštvom kaj pridobim? Kako uveljavljam terjatev zoper poroka?
 • Ali mi menica sploh nudi kakšno zavarovanje in kakšen je postopek unovčenja menice?
 • Kakšen položaj pa mi nudi zastavna pravica? Ali se varnost zavarovanja razlikuje glede na predmet zastave?
 • Kakšne možnosti poravnanja terjatev imam?
 • Kakšna so pravila »zapiranja terjatev« in kako pravilno obračunam natekle zamudne obresti?
 • Kdaj lahko terjatev pobotam?
 • Kdaj lahko terjatev odstopim drugemu upniku?
 • Katera je najboljša možnost sodne izterjave terjatev

Program 2.dela  
od 12.00 do 14.00 ure
 •  Zavarovanje plačil (bančna garancija, poroštvo, menica, zastavna pravica)
 • Uveljavljanje (zavarovanih) terjatev v sodnih postopkih ( v pravdnem ali izvršilnem postopku, položaj upnika z zavarovano terjatvijo v primeru začetega stečajnega postopka ali postopka prisilne poravnave)
 • Promet s terjatvami (načini plačila terjatev, obresti, pravila vračunavanja izpolnitve - »zapiranja terjatev«, pobot terjatev in pravila pobota v primeru začetega stečajnega postopka, nakazilo (asignacija), pogodba o odstopu terjatve (cesija), odstop terjatve zaradi pobota – posledice v primeru stečajnega postopka)
 • Izterjava terjatev v sodnem postopku (predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, postopek na Centralnem oddelku za verodostojno listino…)
 
GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN
 • vsem, ki jih tovrstna tematika zanima.
KOTIZACIJA
Kotizacija znaša 199,00 evrov  za oba modula.
Za posamezni modul je cena 119 evrov .

DDV je vključen v ceni.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: evrohisa@siol.net
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 7. september 2022
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun s sklicem:
SI56 1914 0501 5223 820, sklic na 00 07092022, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
E-TeleMediLab, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
Davčna številka:20865767


INFORMACIJE
 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 ali 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
evrohisa@siol.net

PRIJAVNICA NA SEMINAR


ON LINE ŠOLA POGODBENEGA PRAVA Z DIDO VOLK  S PRIMERI IZ PRAKSE v dveh delih


7. september 2022, od 09.00 do 11.001. del  - spletni seminar
7. september 2022, od 12.00 do 14.002. del - spletni seminar

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija