ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA 2019 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor,15.1.2020
Dogodki
Opis
Na seminarju bo predstavljena celovita problematika izdelave zaključnega računa za leto 2019 za javni sektor. Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. Kako in kdaj? Poudarek bo na pripravi ter izvedbi popisa, vsebini izkazov bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k računovodskim izkazom uporabnikov enotnega kontnega načrta ter zasebnih zavodov, ki poslujejo s sredstvi javnih financ. Predstavljen bo davčni obračun, sestavljen na podlagi vsebine veljavnih davčnih predpisov in možnosti zniževanja davčne osnove. Predstavljen bo tudi povzetek važnejših predpisov za pravne osebe javnega prava na računovodsko - finančnem področju in njihova uporaba v praksi. Predstavljena bo tudi izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ. Na seminarju boste prejeli veliko praktičnih napotkov za delo.
Naslov: NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA 2019 ZA JAVNI SEKTOR, Maribor,15.1.2020
Začetek: Sreda, 15 Januar 2020 09:30
Konec: Sreda, 15 Januar 2020 14:30
Konec prijav: Sreda, 15 Januar 2020 09:00
Predavatelj: Majda GOMINŠEK,ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z več kot 25-letnimi izkušnjami
Ciljna skupina: Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju Vodilnim delavcem v javnem sektorju Računovodjem in računovodskim servisom Knjigovodjem in Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima
Lokacija: Maribor, 15. januar 2020, od 9.30 do 14.30, dvorana v poslovni stavni Inštituta informacijskihznanosti IZUM, Prešernova 17
Kotizacija: € 134,15+DDV
  

 

Akademija za management in projektno vodenje vas vljudno  vabi na seminar


NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA
ZA LETO 2019 ZA JAVNI SEKTOR  
ter AKTUALNE 

RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI

Za prijave  do vključno 31. decembra 2019 nudimo 15% popust. 


 

TERMIN
Maribor, 15. januar  2020, od 9.30 do 14.30, 

poslovna stavba Inštituta informacijskih znanosti IZUM-a, Prešernova 17

UVOD
Zaključevanje leta bo  posvečeno razčiščevanju dilem, ki se nanašajo na računovodske in davčne novosti v zadnjem letu. 
Na posvetu bo bo poudarek na preverjanju tistih računovodskih postavk, ki pomembno vplivajo na razmerje med določenimi in drugimi uporabniki, na usklajevanje terjatev in obveznosti, razumevanju ustanoviteljskih pravic in lastnine ter na obvladovanju poslovnega izida.

Poročanje o uspešnosti poslovanja: poleg obračunskega in denarnega ugotavljanja rezultata poslovanja bodo morali javni zavodi poročati tudi o presežku prihodkov nad odhodki po fiskalnem pravilu. 

Pri davčni obravnavi je poleg obračuna DDPO, ki je ob koncu leta najpomembnejši davčni obračun, poudarek tudi na obračunu DDV.   Pomembno je vedeti , kako obravnavati DDV, ko se ustanovitelj in javni zavod dogovarjata o medsebojnem poslovanju.

Predstavljene bodo posebnosti in novosti na področju računovodske in davčne zakonodaje, ki velja v javnem sektorju, opozorili pa bomo tudi na najpogostejše napake na tem področju.

PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, 
ekonomistka z več kot 30-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in samostojne podjetnike ter izvaja seminarje na področju računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor in soavtorica Priročnika o finančnem poslovanju društev, Priročnika za ravnatelje in Priročnika knjiženje pri pravnih oseb zasebnega prava. Aktivno sodeluje na seminarjih, konferencah kongresih računovodij kot predavateljica.

PROGRAM

1. Računovodski izkazi - pojasnila, posebnosti, zakonske novosti, primeri

 • Bilanca stanja
 • Izkaz prihodkov in odhodkov
 • Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti
 • Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
 • Presežki prihodkov nad odhodki (izračun, evidentiranje, obveznosti, ki izhajajo iz tega)
 • Druge priloge k izkazu bilanca stanja in izkazu prihodkov in odhodkov

2. Priprave na obračun DDPO

 • Splošno in posebno o obračunu DDPO
 • Razlika med poslovnim in davčnim izidom 
 • Davčno priznani prihodki povezani s pridobitno in nepridobitno dejavnostjo
 • Delno priznani  prihodki in odhodki
 • Davčne olajšave
 • Obravnava davčne izgube 
 • Izračun osnove za davek 
 • Druge posebnosti davčnega obračuna 

3. Priprave na letno poročilo

 • Pomen in namen inventurnega elaborata
 • Vsebina letnega poročila
 • Priloge k letnemu poročilu
 • Razkritja v letnem poročilu
 • Sprejem in potrditev letnega poročila

4. Izjava o notranji reviziji

 • Vsebina in pomen izjave
 • Odgovornosti za pripravo izjave
 • Pristop k pripravi izjave

5.Upoštevanje nekaterih vrst prometa v sistemu DDV

 • Vpliv oproščene in neobdavčljive dejavnosti na odbitek DDV
 •  Odbitni delež
 • Ločeno spremljanje dejavnosti
 • Zavezanci za DDV pri najemih in uporabi prostorov
 • Poslovanje v svojem ali tujem imenu za tuj račun
 • Občinska infrastuktura v najemu in DDV
 • Računi in davčne evidence 

6. Vse aktualnosti in novosti  računovodske in davčne zakonodaje KOMU JE NAMENJEN

 • Vodjem računovodstva in drugim računovodskim delavcem v javnem sektorju
 • Vodilnim delavcem v javnem sektorju
 • Računovodjem in računovodskim servisom 
 • Knjigovodjem 
 • Ostalim strokovnim delavcem, ki jih problematika zanima

 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo na delavnici v pisni in elektronski obliki.

KOTIZACIJA
Kotizacija s 15% popustom znaša 135,15 €  + ddv.
Kotizacija za udeležbo na seminarju brez popusta znaša 159 €  + ddv.

POPUSTI

 • Za prijave in plačilo do vključno 31. decembra 2019 nudimo 15% popust.
 • Za drugega in več udeležencev nudimo dodatni 10% popust. 

 

Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo, prigrizke in osvežilne napitke. 
 
PRIJAVA

 • Elektronska prijava: kliknite na  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete na naslov: prijava@evropska-svetovalnica.com
 • Po e-pošti: prijava@evropska-svetovalnica.com 
 • Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja
 • Odjave sprejemamo do tri delovne dni pred seminarjem pisno na elektronski naslov 

VAŠA VPRAŠANJA:

Vprašanja pošljite na e-mail: prijava@evropska-svetovalnica.com

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 15012020, Ljubljana
 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
040 772 267 med 10.00 in 12.00 ali pa nam pišite na elektronski naslov:
prijava@evropska-svetovalnica.com    ​​
 
Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI PRI PRIPRAVI LETNEGA POROČILA in DAVČNEGA OBRAČUNA
ZA LETO 2019 ZA JAVNI SEKTOR  
ter AKTUALNE  RAČUNOVODSKE IN DAVČNE NOVOSTI

Maribor, 15. januar  2020, od 9.30 do 14.30, 

poslovna stavba  Inštituta informacijskih znanosti IZUM-a, Prešernova 17
Obkrožite termin!

   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID za DDVE-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  

 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne
 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen 

 
neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija