ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Dogodki KONFERENCA RFD 2019
Dogodki
Opis
Konferenca RFD se bo odvijala 25. novembra 2019 v Ljubljani, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1 Z nami bodo ugledni gostje in predavatelji. Trošila in zadolževala se je bogataška elita zgornjega enega odstotka, ceno za njeno lakomnost pa plačuje preostalih 99 odstotkov prebivalstva, najbolj od vseh socialno ogroženi, v manjši meri pa tudi srednji razred. Gre za bančno in podjetniško krizo elite, ki je dobro zakamuflirana prešla v krizo javnega dolga. V prvem koraku se je gospodarstvo zalilo z ogromnimi količinami denarja. Ko je balon počil in so bile banke prevelike, da bi jih pustili propasti, je dolgove zasebnih finančnih institucij in velikih podjetij prevzel državni proračun. Zaradi tega je v proračunskih izdatkih zmanjkalo prostora za socialo – za pokojnine, štipendije, socialno podporo za brezposelne. Takšno reševanje krize je pomenilo veliko prerazdelitev od 99 odstotkov prebivalstva v korist enega odstotka bogate elite in s tem povečanje neenakosti v družbi. Zategovanje pasu je samo politična krinka za egoistične interese elite. Kriza javnega dolga je posledica, ne vzrok.
Naslov: KONFERENCA RFD 2019
Začetek: Ponedeljek, 25 November 2019 09:00
Konec: Ponedeljek, 25 November 2019 17:00
Konec prijav: Ponedeljek, 25 November 2019 07:00
Predavatelj: Več predavateljev
Ciljna skupina: Konferenca je namenjena: računovodjem v javnem in zasebnem sektorju, finančnikom in davčnikom
Lokacija: Ljubljana, 25. november 2019, Grand Hotel Union, Miklošičeva 1
  

krfd_logo.png   
Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem vabi na dogodek s svečanim prednovoletnim kosilom

KONFERENCA RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV

ki bo v Ljubljani, 25. novembra 2019 ob 9.00 uri,
konferenčna dvorana v Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1

popusti.png20% popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 6. novembra 2019.
Za dva in več udeležencev udeležencev iz iste organizacije priznavamo
dodatni  10 % popust .


PREDAVATELJI
Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji iz tega področja.
doc. dr. Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec.
Marijan Papež, univ. dipl. pravnik je generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V letu 2009 je bil imenovan v krovno delovno skupino za pripravo ZPIZ-2 in kasneje tudi v delovno skupino. Tako v postopku priprave in postopkih sprejemanja je aktivno sodeloval kot strokovnjak za področje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri na referendumu padlem in pri sedaj še veljavnem ZPIZ-2.
Kot član delovne skupine je sodeloval tudi pri pripravi Bele Knjige.
Nataša Pirc Musar, direktorica in odvetnica, strokovnjakinja za človekove pravice, medijsko in upravno pravo. Na ljubljanski Pravni fakulteti je diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa je opravila leta 1997. Po zaključku študija se je zaposlila na slovenski nacionalni televiziji, kjer je šest let delala kot novinarka in voditeljica osrednje informativne oddaje TV Dnevnik. Nato je bila pet let voditeljica osrednje informativne oddaje 24 ur na največji slovenski komercialni televiziji POP TV.
Želja po novih znanjih jo je leta 2001 vodila v gospodarstvo. Vodila je službo za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, največji zasebni finančni družbi v Sloveniji. Aprila 2003 se je zaposlila na Vrhovnem sodišču kot direktorica Centra za izobraževanje in informiranje. Julija 2004 jo je Državni zbor na predlog predsednika Republike Slovenije dr. Janeza Drnovška izvolil za pooblaščenko za dostop do informacij javnega značaja. Od 31. 12. 2005 dalje pa je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke. Na predlog predsednika republike dr. Danila Türka jo je Državni zbor 21. 5. 2009 ponovno izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je kot informacijska pooblaščenka začela 16. 7. 2009 in ga končala 16.7.2014.
mag. Tanja Urbanija  je davčna svetovalka in odlična predavateljica v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, konferenc in kongresov.
mag. Darinka Kamenšek je direktorica podjetja ABC Revizija in notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.
Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
mag. Dejan Petkovič, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
Božena Macarol, je davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol. Ima dolgoletne svetovalne izkušnje na raznih področjih davčnega, računovodskega in poslovnega svetovanja. Je sodna izvedenka za področje davkov in imetnica državne licence za preverjanje znanja v okviru NPK računovodja in NPK knjigovodja. Pravnim osebam in zasebnikom svetuje pri statusnih preoblikovanjih družb, samostojnih podjetnikov, zasebnih lekarn. Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv, pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP
Majda Gominšek, dipl. ekon., finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju in predavateljica na seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih
 mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.
mag. Irena Kumše, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum d.o.o.
Ida Kavčič, spec. posl. ekon., univ. dipl. ekon., je direktorica družbe IK SVETOVANJE, družbe za davčno, poslovno in računovodsko svetovanje, d.o.o. in davčna svetovalka z licenco ZDSS.  V letu 2000 je opravila strokovni izpit pri Davčno finančno raziskovalnem institutu v Mariboru in takrat ji je bil dodeljen certifikat o pridobitvi strokovnega naziva davčna svetovalka. Od leta 1996 opravlja delo davčne svetovalke, od leta 2002 dalje v okviru svojega podjetja, in se torej dnevno srečuje s problemi na računovodskem in davčnem področju v podjetjih in pri drugih pravnih osebah. Zaključila je podiplomski specialistični študij javnih financ in davčnega svetovanja na Ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru. Kot predavateljica izvaja predavanja z davčno in računovodsko tematiko na raznih seminarjih, konferencah, kongresih in v okviru lastnih strokovnih delavnic, kot višja predavateljica pa predava tudi na  Gea College v Ljubljani.
 
SPLETNA STRAN KONFRENCE
http://www.financnidnevi.eu

PROGRAM KONFERENCE
Ponedeljek, 25. november 2019

   OTVORITEV KONFERENCE
8:00 – 9:00 Prihod in registracija udeležencev
9:00 – 9:10 Pozdravni nagovor 
Finančni izzivi v Sloveniji in svetu
   PLENARNI DEL 
9:10 – 9:30
Preglednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranja dejavnosti
Predavatelj: dr. Branko Mayr
 • Proračunska in podobna javna sredstva kot vir financiranja
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost
 • Obdavčljiva – neobdavčljiva dejavnost
 • Namenskost proračunskih sredstev
 • Zagotovilo, da organi oblasti ne dodeljujejo pomoči, ki bi bile nezdružljive s skupnim trgom Evropske unije
 • Pravila ločenega evidentiranja dejavnosti
 • Preglednost finančnih odnosov in potrebna organiziranost poslovnega subjekta
 • Podlage optimalne organiziranosti, ki zagotavlja ločeno evidentiranje dejavnosti
 • Pravila stroškovnega računovodstva kot podlaga pravilnega razmejevanja stroškov
 • Primeri oblikovanja sodil za prerazporejanje posrednih stroškov
9:30 – 10:00
Novosti na področju davčne zakonodaje v letu 2020
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

DDV spremembe v letu 2020
 • Novi pogoji za EU dobavo blaga
 • Nova pravila za konsignacijska skladišča
 • Pravila za zaporedne in verižne dobave
 • Elektronske knjige
 • Administrativne obveznosti
10:00 – 10:30
Forenzično računovodstvo
Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek
 • Uvod v forenzično računovodstvo: pojem, namen, vrste in razvojne usmeritve forenzičnega računovodstva
 • Vsebinski vidik forenzičnega računovodstva: forenzično računovodstvo za notranje potrebe, za pravne potrebe in za potrebe drugih
 • Etični vidik forenzičnega računovodje
 • Kadrovski vidik forenzičnega računovodstva: poklicna znanja in veščine potrebna za preiskovanje
 • Uvod v tehnike razkrivanja, preprečevanja prevar in kaznivih dejanj v računovodstvu
 • Drugi vidiki forenzičnega računovodstva
10:30 – 11:00
Spremembe SRS in davčna obravnava
Predavateljica: Silvana Koritnik Rakela

V letu 2019 so za uporabnike zbirke SRS začeli veljati spremenjeni računovodski standardi in novo pojasnilo v povezavi z kriptovlautami:
 • SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva, ki na novo ureja področje najemov. Večino najemov bo potrebno pripoznati v poslovnih knjigah. Standard je sedaj usklajen z zbirko MSRP, razen na področju prodaje in povratnega najema.
 • SRS 3 – Finančne naložbe, spreminja način odprave pripoznanja finančnih sredstev vrednotenih po pošteni vrednosti prek kapitala.
 • SRS 15 – Prihodki, je bil napisan povsem na novo
 • Pojasnilo 1 k SRS 11 – Časovne razmejitve: Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe
Vsebina:
SRS 15 (2019) Prihodki
 1. Sprememba SRS 3 – Finančni instrumenti
 2. Pojasnilo o kriptovalutah
 3. Spremembe SRS v povezavi z najemi (lizingi)
 • Problemi v praksi – trajanje najema in diskontna stopnja
 • Prehod na nov standard
 • Davčna obravnava amortizacije
 • DDV vidik
11:00 – 11:10 Odmor za kavo

11:10 – 12:00
Predstavitev sistema obveznega in invalidskega zavarovanja s predlaganimi novostmi
Predavatelj: Marijan Papež

ZPIZ-2 Pokojninsko zavarovanje in predlagane spremembe ( odmerni odstotek, dvojni status, zvišanje starosti)
 • Pravica do starostne, predčasne in delne pokojnine
 • Spodbude za daljše delo
 • Vpliv datuma na višino pokojnine
 • Ponovni vstop v zavarovanje
 • Usklajevanje pokojnin in dokup dobe
ZPIZ-2 Invalidsko zavarovanje
 • Pravica do invalidske pokojnine
 • Pravice iz invalidskega zavarovanja
 • Dodatek za pomoč in postrežbo
Prihodnje spremembe pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • Koalicijski sporazum
 • Bela knjiga
12:00 – 12:30
Varstvo osebnih podatkov
Predavateljica: dr. Nataša Pirc Musar

12:30 – 13:15
Izvršba na plačo in izvrševanje sklepov pri delodajalcih
Predavateljica: Dida Volk

Kratek prikaz izvršilnega postopka
Izvršba na podlagi verodostojne listine – na podlagi izvršilnega naslova (razlike postopka in razlike glede izvrševanja sklepa)
Izvršba na denarno terjatev 
 • omejitve in izvzetja prejemkov iz izvršbe, spremembe glede izvzetja in omejitev izvršbe (na podlagi sprememb v Noveli ZIZ-K dolžniku ostane 76% minimalne bruto plače, uveljavljanje višje omejitve v primeru preživljanja družinskih članov)
 • prekinitev  izvršbe (v primeru postopka osebnega stečaja, v primeru smrti dolžnika)
 • spremembe Novele ZFPPIPP-G glede sklepa o izterjavi stalnih prejemkov v postopku osebnega stečaja (neposredna uporaba pravil iz 102. člena ZIZ)
Izvršba na plačo in druge stalne prejemke
 • konkurenca različnih sklepov – prednostni sklepi
 • obseg izvršbe na plačo (natančneje določeni prejemki, ki so lahko predmet izvršbe – vsi denarni prejemki, ki se po Zakonu o dohodnini štejejo za dohodek iz delovnega razmerja)
 • sprememba ureditve in načina uveljavljanja višjih omejitev zaradi vzdrževanih družinskih članov (delavec lahko to višjo omejitev uveljavlja pri delodajalcu)
 • izvršitev sklepov zoper dolžnika v postopku osebnega stečaja (prednostne terjatve – preživnina, sklep stečajnega sodišča o izterjavi stalnih prejemkov)
 • odgovornost delodajalca za izvršitev sklepa (z dopolnitvijo ureditve v Noveli ZIZ-J)
 • posebnosti upravno – izplačilne prepovedi
 
13:15 – 14:20  Odmor za  kosilo in osvežitev
POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH
SEKCIJA 1  - Računovodenje pri  
proračunskih uporabnikih

14:20 – 15:30
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2019 z novostmi
Predavateljica: Majda Gominšek
15:30 – 16:00
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov v javnem sektorju
Predavatelj: mag. Branko Vidič
16:00 – 16:10 Odmor
16:10 – 16:40
Notranja revizija v javnem sektorju
Predavateljica: mag. Irena Kumše
16:40 – 17:00
Finančni načrt in program dela za javne zavode na primerih
SEKCIJA 2 – Računovodenje v gospodarskih družbah
14.20 – 14.50
Novosti dohodkov iz kapitala v letu 2020
Predavatelj: mag. Dejan Petkovič
14.50 – 16.00
Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike
Predavateljica: Ida Kavčič
16.00 – 16.10 Odmor
16.10 – 16.30
Vpliv sprememb na področju mednarodnega računovodenja na računovodsko poročanje v Sloveniji
16.30 – 17.00
Reševanje konfliktov 
    

PRIZORIŠČE SREČANJA
Konferenčna dvorana v Grand Hotelu Union, Ljubljana, Miklošičeva 1

KOTIZACIJA IN GRADIVO
Polna kotizacija za udeležbo na celodnevni  konferenci znaša  289 € + ddv .
20% popust za zgodnje prijave in plačilo do vključno 6. novembra 2019.
15% popust za prijave in plačilo od 7. novembra 2019 do vključno 15. novembra2019.
Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 10 % popust .
Študentom priznavamo 50% popust.
Cena vključuje predavanje uveljavljenih strokovnjakov, strokovno gradivo, slavnostno kosilo ter prigrizke  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli na konferenci v pisni obliki in elektronski obliki.

 • Elektronska prijava: kliknite na PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: prijava@financnidnevi.eu
 • Po e-pošti:  prijava@financnidnevi.eu 
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo dogodka.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo dogodka.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 25112019, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje
ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 na telefonsko številko:
images__17____kopija.jpg040 772 267
Vaša vprašanja pošljite po e-pošti: info@financnidnevi.eu

 ----------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA NA DOGODEK

KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV


Ljubljana, 25. november 2019, od 9.00 do 17.00
konferenčna dvorana v Grand Hotelu Union, Miklošičeva 1

   
Ime in naslov organizacije:
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:ID zaDD VE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                 

Želimo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

 
V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija