ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Dogodek: 'KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2021'

Seminarji
Datum: Četrtek, Oktober 14, 2021 At 08:00
Trajanje: 8 ur
Podrobnosti o stiku:
Email: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem vabi na dogodek

KONFERENCA RAČUNOVODIJ,
FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV 2021
ki bo v Ljubljani, 14.oktobra 2021 ob 9.00 uri,City Hotel Ljubljana, Dalmatinova 15 in
preko spletne platforme ZOOM
V primeru slabih epidemioloških razmer bo konferenca potekala preko spleta.

20 % popust za prijave in plačilo podaljšujemo do vključno 8. oktobra 2021.

Za dva in več udeležencev udeležencev iz iste organizacije priznavamo
dodatni  10 % popust .


PROGRAM 

?

OTVORITEV KONFERENCE
8:00 – 9:00 Registracija udeležencev

9:00 – 9:15
Uvodni in pozdravni nagovori
Predstavnik MF


Finančni izzivi v Sloveniji in svetu v času epidemije Covid 19 in po njej
Ukrepi Vlade RS za blažitev krize

Strah, negotovost in socialno distanciranje močno vplivajo na plačilne navade potrošnikov. Pandemija COVID-19 je začasno zaustavila kolesja gospodarstva in v naša življenja vnesla zavedanje, da realnosti iz leta 2019 ne bo nikoli več. Kako globoka bo nova ekonomska recesija, bo vidno šele čez čas. Kriza bo dala priložnost tistim, ki bodo prepoznali in se uspeli prilagoditi novim razmeram na trgu. Celotna ekonomija, vključno s plačilnimi ekosistemi, se bo morala prilagoditi na način, da bo omogočen učinkovit in trajen ponovni zagon gospodarstva ter vstop v novo post-COVID-19 dobo.

PLENARNI DEL 
9:20 – 10:00
Paket davčnih sprememb in obvladovanje poslovanja v Covid krizi
Predavatelj: dr. Branko Mayr , Simona Štravs

10:00 – 10:40
Novosti na področju DDV  ter aktualna slovenska in evropska sodna praksa
Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

10:40 – 11:20
Prilagajanje računovodskih poročil v cilju doseganja poslovnih ciljev v času korona krize

Predavatelj: mag. Darinka Kamenšek

 

11:20 – 11:30 Odmor

11:30 – 12:00
Razlike med MSRP in SRS in kaj nas čaka v prihodnosti
Predavateljica: Silva Koritnik Rakela
Računovodsko poročanje v času COVID-19 - razlike med MSRP in SRS

Razlike med MSRP in SRS

 • Najemi
 • Finančni instrumenti
 • Državne pomoči
 • Poslovne kombinacije

COVID-19 in vpliv na računovodsko poročanje

 • Razkritja v letnih poročilih – pomembnost dogodkov po datumu bilance
 • Slabitev sredstev – terjatev, zalog, finančnih instrumentov, naložbenih nepremičnin, dobrega imena
 • Odloženi davki

12:00 – 12:40
Postopki statusnih preoblikovanj po ZGD-1 skozi davčni postopek in obračun DDPO
Predavatelj: mag. Dejan Petkovič

12:40 – 13:30
Tožbe zoper dolžnike in izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj

Predavateljica: Dida Volk

13:30 – 14:00  Odmor

POPOLDANSKO DELO V SEKCIJAH

SEKCIJA 1  - Računovodenje pri  
proračunskih uporabnikih
14:00 – 15:30
Priprava na izdelavo letnega poročila za l. 2021 z novostmi pri proračunskih uporabnikih
Predavateljica: Majda Gominšek

15:35 – 16:20
Novosti na področju obračuna plač in drugih prejemkov, ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v novih razmerah
Predavatelj: mag. Branko Vidič

16:20 – 16:30 Odmor

16:30 – 17:00
Notranja revizija v javnem sektorju
Predavateljica: mag. Irena Kumše


14.00 – 14.45
DDV V SPLETNI PRODAJI
Predavateljica: Maja Dolinar Dubokovič


14.45 – 16.15
Zaključevanje poslovnega leta in DDPO obračun za SRS in MSRP uporabnike

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Pomen letnih kontrol poslovanja (inventura, knjiženje poslovnih dogodkov, metode vrednotenja premoženja, oslabitve, odpisi, zastaranje)
 • Popravki postavk davčnega obračuna z vidika nepriznanih prihodkov in odhodkov
 • Predstavitev posameznih vrst davčnih olajšav in njihov prenos
 • Novost obdavčitve davčne osnove v letu 2020
 • Vpliv COVID 19 na računovodski in davčni obračun (knjiženja državnih pomoči, odpisi in odlogi prispevkov, temeljni dohodek, vračila prejetih državnih pomoči


16:15 – 16:25 Odmor

16:25 – 17:00
Računovodsko spremljanje zalog v storitveni dejavnosti
Predavateljica: dr. Lidija Robnik  

 Pridružujemo si pravico do dopolnitev programa.

PREDAVATELJI
Z vami bodo ugledni gostje, odlični strokovnjaki in predavatelji :

 • doc. dr. Branko Mayr je doktor znanosti s področja poslovno organizacijskih ved, magister na področju ustanavljanja, poslovodenja in svetovanja manjšim podjetjem, univerzitetni diplomirani ekonomist ekonomsko finančne smeri, pooblaščeni revizor, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, davčni svetovalec in stalni sodni izvedenec
 • doc.dr. Lidija Robnik, doktorica znanosti managementa, magistrica poslovne politike in organiziranja , univ. diplomirana ekonomistka
  Raziskuje vlogo in pomen tveganega kapitala pri financiranju in razvojno- inovativnih podjetij. Izvaja najrazličnejše seminarje, šole in delavnice s področja financ, računovodstva in davkov na področju Slovenije za zasebni in javni sektor, kjer povezuje teorijo s prakso. Sodeluje z Gospodarsko zbornico Slovenijo in Obrtno zbornico Sloveniji na področju izobraževanj in svetovanj njihovim članom.
  Zaposlena je bila v Mariborski livarni Maribor d. o. o., kjer je opravljala dela vodja finančne službe od leta 1990 – 1991, od leta 1991 – 1996 sem vodja finančno-računovodske službe v družbi Armal d.o.o.
  Od leta 1996 do 1997 je bila zaposlena v Probanki, d. d. Maribor na delovnem mestu pomočnica direktorice direkcije globalnih financ.
  Od leta 1997 do 2003 je bila zaposlena v Cestnem podjetju Maribor družbi za gradnjo in vzdrževanje cest, d. d., Maribor, na delovnem mestu direktorica finančno-računovodskega področja, od leta 2003 naprej je samostojna podjetnica in zasebna predavateljica na višjih in visokih šolah ter fakultetah za področje financ, računovodstva in davkov.
  S strani pristojnih ministrstev je razvrščena v razvid samostojnih zasebnih predavateljev.
  Sodeluje in predstavlja znanstvene in strokovne referate s področja računovodstva, davkov in poslovnih financ na različnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izdala je že nekaj samostojnih knjig, priročnikov ter znanstvenih ter strokovnih člankov.
  Ima licenco za članico državne komisije za preverjanje znanj Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (računovodja, knjigovodja).
 • mag. Tanja Urbanija  je davčna svetovalka in odlična predavateljica v okviru mednarodne svetovalne hiše BDO. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Pri svojem delu se ukvarja predvsem z obdavčitvijo v mednarodnih poslih z vidika DDV, sodeluje pri skrbnih pregledih, objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, konferenc in kongresov.
 • Simona Štravs, univ. dipl. prav., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, je direktorica DEPS Consulting, d.o.o. Jesenice, družbe za davčno, ekonomsko in podjetniško svetovanje. Bila je dolgoletna predsednica ZDSS in ima bogate izkušnje na področju organizacije podjetništva, kadrovanja in davkov. Tesno je vpeta v problematiko podjetništva. Kot praktik in uveljavljena predavateljica sodeluje na različnih seminarjih, konferencah, davčnih šolah. Je (so)avtorica strokovnih člankov in priročnikov med drugim tudi priročnika "Davki enostavno in jasno", ki ga izdaja založba Verlag Dashöfer.
 • mag. Darinka Kamenšek je pooblaščena notranja državna revizorka. Ima dolgoletne izkušnje pri reviziji. Svojo poslovno pot je začela v Abecedi d. o. o. kot pripravnik v reviziji in nadaljevala svojo pot v reviziji. Od leta 2002 naprej je pooblaščena revizorka z veljavno licenco za delo. Leta 2002 je magistrirala na Ljubljanski Ekonomski fakulteti s temo naloge s področja revizije. Poleg tega ima bogate izkušnje na izobraževalnem področju. Na Visoki šoli za računovodstvo je nosilka in predavateljica posameznih strokovnih predmetov. Predava tudi na drugih visokošolskih zavodih ter na različnih strokovnih seminarjih, konferencah in kongresih.
 • mag. Branko Vidič, vodja Sektorja za plače pri MJU, opravlja naloge na področju urejanja plačnega sistema v javnem sektorju. Spremlja izvajanje plačnega sistema ter pripravljamo predloge ukrepov in predpisov iz našega delovnega področja. Pripravlja pojasnila oz. mnenja v zvezi z izvajanjem plačnega sistema v javnem sektorju in zagotavlja neposredno strokovno pomoč uporabnikom. Koordinira in vsebinsko strokovno sodeluje pri pogajanjih o kolektivni pogodbi za javni sektor ter kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev in pri usklajevanju sprememb področne zakonodaje.
 • Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani, na gospodarskem oddelku, kjer obravnava zadeve gospodarskih sporov in stečajne zadeve. Ima bogate izkušnje v izvršilnem in pogodbenem pravu, zavarovanju terjatev, insolvenčnem pravu in pravu nepremičnin. Je avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s prej omenjenih področij. Že od vsega začetka, leta 2004 je tudi izpraševalka na izpitih za nepremičninske posrednike pri Ministrstvu za okolje in prostor.
 • mag. Dejan Petkovič, predavatelj, samostojni davčni in podjetniški svetovalec, član Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije in direktor Inštituta za poslovodno računovodstvo
 • Maja Dolinar Dubokovič, univ. dipl. ekonomistka,  davčna svetovalka in odlična predavateljica. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na Davčni upravi R Slovenije in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.
 • Silva Koritnik Rakela, uveljavljena predavateljica in avtorica učnih gradiv, nekdanja pooblaščena revizorka, ki je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij. V letu 2010 je opravila izpit iz poznavanja MSRP pri ACCA, ki ji daje pravico uporabe naziva DipIFR; pri Slovenskem inštitutu za revizijo predava pri predmetih SRS in MSRP
 • Majda Gominšek, dipl. ekon.finančna svetovalka z dolgoletnimi izkušnjami na področju računovodenja v javnem sektorju in gospodarstvu ter strokovna predavateljica na seminarjih, delavnicah, konferencah in kongresih
 • mag. Irena Kumše, univ. dipl. ekonomistka in magistrica znanosti s področja davčnega prava, državna notranja revizorka, davčna svetovalka, preizkušena računovodkinja javnega sektorja, z dolgoletno prakso vodenja računovodstva v javnih zavodih in izvajanja notranje revizije proračunskih uporabnikov, direktorica podjetja Revidikum d.o.o.

in drugi ugledni predavatelji.

KOTIZACIJA IN GRADIVO

Kotizacija z 20% popustom znaša 247,20€ +DDV

Polna kotizacija za udeležbo na celodnevni  konferenci znaša  309 € + ddv .

 • 20% popust za zgodnje prijave in plačilo do vključno 8. oktobra 2021
 • 10% popsut za prijave in plačilo od 9. oktobra do 13. oktobra 2021
 • Kotizacija z 20% popustom znaša 247,20€ +ddv
 • Za dva in več udeležencev iz iste organizacije priznavamo dodatni 5% popust .
 • Študentom priznavamo 50% popust.

Cena vključuje predavanje uveljavljenih strokovnjakov, strokovno gradivo, slavnostno kosilo  in osvežilne napitke med odmori. Gradivo boste prejeli v elektronski obliki.
Konferenca bo potekala v živo in preko spleta.
V primeru neugodnih epidemioloških razmer bo potekala samo preko spletne platforme ZOOM.

PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE

Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo dogodka.

Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo dogodka.

 

PLAČILO

Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  

SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 14112021, 

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)

Akademija za management in projektno vodenje

ID za DDV: SI80886914.  Potrdilo o plačilu prinesite s seboj. 

 

INFORMACIJE


 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete vsak dan med 10.00 in 12.00 na telefonsko številko:
051 317 357

Vaša vprašanja pošljite po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 ----------------------------------------------------------------------------------------


PRIJAVNICA NA DOGODEK

KONFERENCA RAČUNOVODIJ, FINANČNIKOV IN DAVČNIKOV


Ljubljana, 14. oktobra  2021, od 9.00 do 17.00,  City Hotel  Ljubljana, Dalmatinova 15
in preko spletne platforme ZOOM
V primeru slabih epidemioloških razmer bo konferenca potekala samo preko spleta
.

Prijavljam se na konferenco:

a) v živo City Hotel Ljubljana
b) preko spletne platforme ZOOM

Obkrožite vam ustrezni način prijave.

 

 

 

Ime in naslov organizacije:
 
 

 

Telefon:
 

Kontaktna oseba:

ID zaDD V

E-pošta:

 
Na seminar prijavljamo:

Ime in priimek:

E-pošta

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Žig in podpis:                                Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija