ja_mageia

 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica Koledar
Mesečni pogled
Mesečni pogled
Strnjen pogled
Strnjen pogled
Tedenski pogled
Tedenski pogled
Dnevni pogled
Dnevni pogled
Iskanje
Iskanje

Strnjen pogled

Torek, December 07, 2021
 Oktober 2021November 2021December 2021
Četrtek, November 04, 2021
AKTUALNE NOVOSTI IN PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA Za JAVNI SEKTOR (09:30 - 12:00)
kademija za mangement in projektno vodenje vas vabi na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNE NOVOSTI  IN PROBLEMATIKA OBRAČUNA PLAČ  IN DRUGIH PREJEMKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA za JAVNI SEKTOR


TERMIN
4. novembra 2021, od 9.30 do 12.00, spletni seminar preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, vodja Sektorja za plače, MJU

NAMEN
Seminar je namenjen vodjem in drugim osebam, ki se strokovno ukvarjajo s problematiko plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju.   Ob celovitem pregledu posameznih vsebinskih sklopov urejanja plač in drugih stroškov dela, bomo predstavili vse novosti in najaktualnejše tekoče zadeve v zvezi z ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela.  
Predstavljene bodo novosti in aktualna problematika na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 ter najpogostejše napake.

PROGRAM

1. Aktualno na področju izplačila plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v javnem sektorju

2. Novosti na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2021 in 2022
 • Nagrajevanje delovne uspešnost (kako je z redno delovno uspešnostjo, delovno uspešnostjo in naslova povečanega obsega dela in delovno uspešnostjo iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu)
 • Napredovanja (napredovanja v plačne razrede in nazive)
 • Regres za letni dopust
 • Druge novosti
  3. Pravilno določanje plač  
 • Določitev osnovne plače – plačnega razreda (ob zaposlitvi, prehodu na drugo delovno mesto v višjem, istem ali nižjem tarifnem razredu, ob napredovanju v naziv ali  višji naziv)
 • Postopek in ugotavljanje pogojev za napredovanje (ocenjevanje, preverjanje pogojev glede ocen in teka napredovalnega obdobja, izpolnitev ocenjevalnega lista, evidenčnega lista in izdaja obvestila z aneksom k pogodbi o zaposlitvi; možnost zahteve za preizkus ocene javnega uslužbenca; kdo in kdaj je lahko napredoval po ponovni sprostitvi varčevalnega ukrepa glede napredovanj; na katere določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je treba biti posebej pozoren? Kako je z določitvijo plače direktorjem (plačna skupina B) po izteku mandata direktorja - direktorji v času mandata direktorja ne morejo napredovati v višji plačni razred)
 • Določitev dodatkov (dodatek za delovno dobo, položajni dodatek, dodatek za mentorstvo, dodatek za akademski naziv, dodatki za posebne obremenitve in nevarnosti, manj ugodne delovne pogoje, manj ugoden delovni čas…); pod katerimi pogoji so do dodatkov upravičeni direktorji?
 • Nagrajevanje delovne uspešnosti (viri sredstev za delovno uspešnost, pod katerimi pogoji in na kakšen način je možno izplačevati delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu?)
 • Vračilo plač zaposlenih v primeru nezakonito določene plače (3. a člen ZSPJS, Sodba Vrhovnega sodišča RS in ravnanje delodajalcev upoštevaje predmetmo sodbo)
4. Pravilno določanje prejemkov in povračil   
 • Vračilo nezakonito določenih prejemkov in povračil (165. člen ZUJF?)
 • Relevantne odločitve komisij za razlago kolektivnih pogodb in relevantna sodna praksa 
 • Nadomestilo plače (za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodbe ipd.)
 • Nadomestilo za ločeno življenje 
 • Regres za prehrano (pod katerimi pogoji se lahko izplačuje, kako je z izplačilom regresa v primeru neenakomerne prerazporeditve delovnega časa in v primeru nadurnega dela ipd.)
 • Regres za letni dopust (pravica do regresa, kako je z izplačilom sorazmernega dela regresa, od česa je odvisna višina regresa, ali je treba vrniti regres v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi po izplačilu regresa? Ipd.)
 • Dnevnice za službena potovanja v domovini in tujini (določitev višine dnevnice, pojasnila k uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, kdaj izplačilo dnevnice in kdaj izplačilo dodatnega regresa za prehrano? Ipd.)
 • Kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene (npr. v katerih primerih 18% in v katerih primerih 30%)
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela (pravica do povračila, višina povračila, ali je možna kombinacija javnega prevoza in kilometrine?, kdaj se šteje, da javni prevoz ni možen, sodna praksa)
 • Jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči (npr. kako je z izplačilom jubilejnih nagrad v primeru dela s krajšim delovnim časom, katero obdobje je treba šteti v delovno dobo zaradi izplačila jubilejnih nagrad, zakaj članom sindikata lahko pripada višja jubilejna nagrada in solidarnostna pomoč? Ali obstaja razlika med funckionarji in javnimi uslužbenci glede izplačila solidarnostne pomoči, kakšna je vloga minimalne plače pri izplačevanju solidarnostne pomoči ipd.)
 • Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (pojasnilo h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS, veljavni interevntni ukrep glede premij) 
 • Odpravnina ob upokojitvi (v katerem primeru izplačilo dveh in v katerem primeru izplačilo treh odpravnin, kako je z odpravnino v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za upokojitev
5. Veseli bomo vaših pisnih vprašanj. 

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
•    Direktorjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, javnih podjetjih 
•    Računovodskim službam  javnem sektorju
•    Računovodjem in ekonomistom, referentom
•    Knjigovodjem – likvidatorjem plač
•    Kadrovskim delavcem
•    Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja

KOTIZACIJA
Kotizacija znaša  99€ + ddv za udeležbo preko spletne platforme ZOOM

POPUSTI 
 • Za 2 in več  prijavljenih iz iste organizacije priznavamo  dodatni 10% popust
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite na  Prijava na izobraževanje
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja. 

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo seminarja preko spleta
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja
 • potrdilo o udeležbi
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 04112021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV:SI80886914. 
 
INFORMACIJE 

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, November 08, 2021
KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE? (09:00 - 11:30)
Akademija za management in projektno vodenje organizira spletni seminar  v živo z aktualno vsebino

KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE?


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
8. november 2021, od 09.00 do 11.30 ure, spletni seminar
Seminar bo  potekal preko spletne platforme ZOOM .

VSEBINA IN NAMEN IZOBRAŽEVANJA
Socialno odgovorno javno naročanje (v nadaljevanju: SOJN) pomeni javno naročanje, pri katerem se upošteva eden ali več naslednjih socialnih vidikov: zaposlitvene možnosti, dostojno delo, skladnost s socialnimi pravicami in pravicami delavcev, socialna vključenost (vključevanje invalidov), enake možnosti, dostopnost, načrtovanje za vse, upoštevanje trajnostnih meril, vključno z vprašanji etične trgovine ter splošnejše prostovoljno upoštevanje socialne odgovornosti gospodarskih družb ob upoštevanju načel iz Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in direktiv o javnem naročanju. 
 
SOJN vključuje veliko socialnih vidikov, eden izmed njih je tudi spodbujanje dostojnega dela. Ta splošno uveljavljen koncept temelji na prepričanju, da imajo ljudje pravico do produktivne zaposlitve v pogojih svobode, enakopravnosti, varnosti in človekovega dostojanstva . Agenda za dostojno delo  temelji na štirih enako pomembnih in neodvisnih elementih: pravici do produktivnega in svobodno izbranega dela, temeljnih načelih in pravicah pri delu, zaposlitvi, ki zagotavlja dostojno plačilo, ter socialni zaščiti in socialnemu dialogu. Še en vidik pa je spodbujanje skladnosti s socialnimi pravicami in pravicami delavcev.
 
Obstajajo štirje osnovni pristopi o vključevanju socialnih meril v javno naročanje. Po prvem pristopu se socialne komponente vključujejo v postopek javnega naročanja preko tehničnih specifikacij, ki morajo biti socialno usmerjene. Drug pristop se usmerja v ponudnike, saj le ti ne smejo biti izbrani, če so bili v postopku spoznani za krive nepoštenega ravnanja, kar pomeni, da ne dosegajo standarda socialnega vedenja. Po tretjem pristopu javni naročnik v razpisni dokumentaciji določa nekatera socialna vprašanja kot merilo za ocenjevanje ponudb. V fazo po oddaji ponudbe je usmerjen četrti pristop, saj se od vsakega izbranega ponudnika zahteva, da pri izvajanju naročila izpolnjuje določene socialne pogoje.
 
Webinar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.
 

 
PROGRAM
 • Opredelitev socialno odgovornega javnega naročanja (SOJN)
 • Merjenje tveganj in prednosti SOJN za izboljšanje socialnih rezultatov
 • Organizacijska strategija za SOJN
 • Opredelitev potreb in načrtov SOJN
 • Določanje pogojev in meril za SOJN
 • Oddaja SOJN in njene posebnosti
 • Primeri socialnih vidikov, ki se lahko vključijo v določila o izvajanju SOJN
 • Skladnost z nacionalnim okvirjem za zaposlovanje
 • Upravljanje SOJN in spremljanje skladnosti
 • Primeri dobre prakse SOJN
 
PREDAVATELJ
matja___kova__.jpg
mag. MATJAŽ KOVAČ je magister pravnih znanosti, strokovnjak za javna naročila, gospodarsko pravo in davke ter zelo ploden avtor na omenjenih področjih, zaposlen na Direkcija RS za infrastrukturo, kjer že več kot deset let vodi najzahtevnejše postopke, odda javne naročnike na področju železniške infrastrukture v RS.
mag. Matjaž Kovač je tudi visokošolski predavatelj za predmetno področje Gospodarsko pravo in pripravljalec strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Je avtor strokovne priročnik Obdavčevanje svetovne dohodke (Davčni inštitut Maribor 2003), strokovni dela prevozne pogodbe, priročnik Davki od A do Ž, strokovni dela Javna naročila in javno zasebno partnerstvoin strokovne monografije Finančne storitve ter priročnika Plačilni sistem in plačilna disciplina itd. mag.Matjaž Kovač je doktorski kandidat na Pravnih fakultetah Univerze v Mariboru na področju finančnega in davčnega prava .

GRADIVO 
Udeleženci bodo prejeli gradivo v elektronski obliki.

SEMINAR JE NAMENJEN 
E-seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju znaša  119 € + ddv

POPUSTI
Za več udeležencev priznamo dodatnih 10% popust oz. popust po dogovoru.
 
PRIJAVA
Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVA VKLJUČUJE:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 08112021
(TRR odprt pri DBS dd, Ljubljana)
Akademija za upravljanje in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite nas, prosimo, pišite na e-naslov: 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

PRIJAVNICA NA SEMINAR

KAKO IZVESTI SOCIALNO ODGOVORNO JAVNO NAROČANJE ?

8. november 2021, od 09.00 do 11.30 ure preko spletne platforme ZOOM

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: ________________________________________________________________

Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________

Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) ____________________________________

Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________Žig in podpis:                    


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
AKTUALNO PRI OBDAVČITVI PREJEMKOV POSLOVODIJ IN PROKURISTOV (12:00 - 14:00)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

AKTUALNO PRI OBDAVČITVI PREJEMKOV POSLOVODIJ IN PROKURISTOV


Izvedba dogodka je zagotovljena.


TERMIN
Ljubljana, 8. november 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM
 
UVOD

Vas zanima, kakšna je razlika med obdavčitvijo poslovodij in prokuristov? Ali, kdo lahko dobi izplačane neobdavčene potne stroške? Bi radi zvedeli, kakšna so davčna tveganja pri izplačevanju prejemkov prokuristov? Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.
 
PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM
 • Sklenitev ustrezne pogodbe za opravljanje nalog poslovodenja in prokure
 • Razlika med obdavčitvijo prejemkov poslovodij po pogodbi o poslovodenju in pogodbi o zaposlitvi,
 • Kakšna je obdavčitev po pogodbi o poslovodenju z družbenikom in kakšna z osebo, ki ni družbenik (konkretni primeri)
 • Kako so obdavčeni prokuristi
 • »Pasti« pri obdavčitvi prokurista, ki opravlja tudi naloge poslovodenja in druge naloge (konkretni primeri)
 • Kdaj so potni stroški, ki jih prejema poslovodja ali prokurist, lahko neobdavčeni
 • V katerih primerih so potni stroški obdavčeni
 • Kako so obdavčeni upokojenci, ki opravljajo poslovodenje ali prokuro in s tem povezana tveganja
 • Obdavčitev upokojenca, ki je poslovodja in hkrati družbenik (konkretni primeri)
 • Ali se upokojencu, ki je poslovodja ali prokurist, zniža pokojnina
 • Delna reaktivacija upokojencev.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki imate opravka z ureditvijo in obdavčitvijo dohodkov iz pravnih razmerij za opravljanje funkcij poslovodenja in prokure v gospodarskih družbah, zavodih in zadrugah.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 89,00€ +ddv
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 8. novembra 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 08112021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR


AKTUALNO PRI OBDAVČITVI PREJEMKOV POSLOVODIJ IN PROKURISTOV

TERMIN
Ljubljana, 8. november 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar preko spletne platforme ZOOM
 

Na seminar prijavljamo naslednje udeležence:
(navedite ime in priimek in e-pošto):
1. ______________________________________ _________________@ ___________________
2. ______________________________________ _________________@ __________________
3 ._______________________________________ ________________@ _________________

Naročnik in plačnik: __________________________________________________________________________________
Naslov plačnika (ulica / št., Poštna št. / kraj): _____________________________________________________________________________
Zavezanec za DDV: da ne (ustrezno obkrožite)
ID za DDV plačnika: ___________________
Davčna številka: _____________________
IBAN: SI56 ___________________________________________   
BIC BANKE: __________________________________________
Številka referenčnega dokumenta pri e-računu (številka naročilnice, ...) _________________________________________________________________________
Glede obveznosti prejemanja oz. izdajanja / pošiljanja e-računov prosimo obkrožite:
e-račun : DA NE
Telefon: ___________________________ GSM: ___________________  
e-pošta plačnika: _________________________ @ ______________________


Žig in podpis:                    


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Četrtek, November 11, 2021
OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, BOŽIČNICE , TRINAJSTE PLAČE In DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV Ter POROČANJE NA REK-1 OBRAZCIH (10:00 - 12:00)
Akademija za management in projektno vodenje Vas z vsem spoštovanjem  vabi na seminar z aktualno vsebino

OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, BOŽIČNICE , TRINAJSTE PLAČE in DRUGIH POVRAČIL STROŠKOV ter POROČANJE NA REK-1 OBRAZCIHIzvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
 11. november 2021 od 10.00 do 12.00, spletni seminar preko spletnega portala ZOOM


UVOD
Na spletnem seminarju bo podrobno predstavljen delovnopravni in davčni vidik povračil stroškov. Obravnavali bomo stroške, ki nastanejo z delom na sedežu delodajalca in zunaj njega, ter tudi druga najpogostejša povračila, kot so jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine in izplačila regresa za letni dopust.Predstavljeno bo pravilno poročanje na obrazcih REK-1, najpogostejše napake  ter pravila in možnosti, ki jim sledimo pri odpravljanju teh napak.


PREDAVATELJICA
Majda GOMINŠEK, dipl. ekonomistka, svetovalka na področju računovodstva in financ z dolgoletnimi izkušnjami, predavateljica na seminarjih, konferencah in kongresih

PROGRAM

I. Prevoz na delo in z njega ter regres za prehrano
 • Določitev velikosti prevoza na delo in z njegaIzjava o prevozu na delo
 • Javni prevoz in kilometrina in izračunavanje povračil prevoza v primeru, da delavec na delu ni prisoten celoten mesec
 • Prevoz na delo v primeru več delodajalcev, več lokacij opravljanja dela, krajšega delovnega časa, deljenega delovnega časa
 • Povečanje stroškov prevoza zaradi selitve delavca
 • Povračilo stroškov prevoza v primeru uporabe službenega vozila v zasebne namene
 • Določanje velikosti regresa za prehrano
 • Regres za prehrano v primeru več delodajalcev, krajšega delovnega čas, neenakomerne razporeditve delovnega časa
II.  Opravljanje dela zunaj sedeža delodajalca
 • Povračilo stroškov pri delu na domu
 • Vsebina potnega naloga
 • Priznavanje delovnega časa na službeni poti
 • Povračilo dejanskih stroškov na službeni poti in dokazila
 • Akontacija za službeno potovanje
 • Velikost in način izračuna velikosti dnevnice za službeno potovanje po Sloveniji in v tujini
 • Izračun dnevnice za službeno pot za več držav
 • Kilometrina na službeni poti
 • Nadomestilo za ločeno življenje
 • Terenski dodatek
 • Letni dopust delavca v kraju službene poti

III. Regres za letni dopust
 • Pravica do regresa
 • Minimalna velikost regresa
 • Izračun sorazmernega dela regresa
 • Različne velikosti regresa
 • Rok za izplačilo regresa
 • Rok za izplačilo regresa, če je delavec zaposlen med letom ali če gre za prenehanje delovnega razmerja
 • Izplačilo regresa v dveh delih
 • Nedenarno izplačilo regresa
 • Davčni vidik regresa

IV. Druga povračila stroškov
 • Odpravnina zaradi odpovedi iz poslovnega razloga, nesposobnosti ali nezmožnosti opravljanja dela
 • Odpravnina pri izteku pogodbe za določen čas
 • Odpravnina ob upokojitvi
 • Davčna obravnava odpravnin
 • Odpravnina pri poslovodnih osebah in prokuristih
 • Jubilejna nagrada – delovnopravni in davčni vidik
 • Solidarnostna pomoč – delovnopravni in davčni vidik

V. Božičnica in trinajsta plača

VI. Poročanje na obrazcih REK-1,  vrste popravkov  obrazcev in zgledi poročanje

VII.  Odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO
Udeleženci boste prejeli gradivo v elektronski obliki. 
 
SEMINAR JE NAMENJEN
 • Direktorjem in računovodjem v gospodarskih družbah
 • Direktorjem in računovodjem v javnih zavodih, javnih skladih agencijah, ZPIZ in ZZZS
 • Samostojnim podjetnikom
 • Računovodskim servisom
 • Računovodjem in ekonomistom, referentom
 • Knjigovodjem – likvidatorjem plač
 • Kadrovskim delavcem
 • Komercialistom 
 • Drugim delavcem, ki se pri svojem delu srečujejo s tematiko seminarja
 
KOTIZACIJA
Kotizacija  znaša 99€ + DDV.
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje, strokovno gradivo v elektronski obliki.


PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh dni pred seminarjem.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615
  sklic na 00 11112021

(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
 
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    
__________________________________________________________
PRIJAVNICA NA SEMINAR

OBRAČUN POTNIH STROŠKOV, REGRES ZA LETNI DOPUST in DRUGA POVRAČILA STROŠKOV ter POROČANJE NA REK-1 OBRAZCIH


11. novembra 2021, ob 10.00 do 12.00,
spletni seminar
   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 
 
 Telefon:
 
Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                               


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Torek, November 16, 2021
NOVOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN IZPLAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU (13:00 - 15:00)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na seminar z aktualno vsebino

NOVOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN IZPLAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU


button__1_.gif

Izvedba dogodka je zagotovljena.


TERMIN
16. november 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo


UVOD
Na webinarju bomo predstavili novosti pri povračilih stroškov za prevoz na delo in z dela,ki jih bomo po spremembi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v gospodarstvu za čeli uporabljati pri povračilih za mesec september 2021.
V letih 2020 in 2021 se je tudi večkrat spremenila uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Tako smo začeli uporabljati spremebe pri izplačevanju potnih stroškov v gospodarstvu tako za leto 2020 kot 2021. Zadnjo spremembo uredbe smo dobili v juliju 2021. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladitve izplačevanja potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.


PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič , diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na FURS-u in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše strokovne članke in predava na izobraževanjih, konferencah in kongresih povezanih z davčno tematiko.
 
PROGRAM
 • Kakšne novosti je v juliju 2021 prinesla Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drgih dohodkov iz delovnega razmerja pri povračilih stroškov za prevoz na delo - nova neobdavčena višina povračil v višini 140€ mesečno
 • novosti pri izplačevanju potnih stroškov v letih 2020 in 2021 po novi uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
 • kako po novem obračunavamo kilometrino za službene poti v tujino
 • kakšna je višina povračil potnih stroškov po delovnopravni zakonodaji (kolektivne pogodbe, interni akti delodajalca…) v gospodarstvu,
 • kdaj so potni stroški neobdavčeni,
 • način izpolnitve potnega naloga,
 • kdo izplačuje potne stroške skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja,
 • kdaj in kako uporabljamo Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino – različni načini izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino v gospodarstvu (po davčni uredbi ali uredbi za tujino – priloga h gradivu so izračuni polnih in znižanih dnevnic po državah po obeh uredbah, ki jih uporabljamo v letu 2021),
 • vloga in pomen internega pravilnika o potnih stroških,
 • obračun in izplačila akontacije potnih stroškov,
 • način izpolnitve obračuna potnih stroškov,
 • v kateri višini izplačujemo kilometrino in dnevnice,
 • praktični primeri izračuna dnevnic,
 • davčna obravnava povračila stroškov za nakup vinjete zaposlenim,
 • kako vodimo evidenco o uporabi službenih vozil (knjiga voženj) in
 • aktualna pojasnila davčnega organa o obravnavani tematiki.
KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki želite biti pravočasno obveščeni o spremembah na področju izplačevanja potnih stroškov za službene poti v tujino.
Webinar je primeren za kadrovike, računovodje, referente za obračun plač in povračil stroškov v zvezi z delom v gospodarskih družbah in za samostojne podjetnike.


KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku 99€(+ DDV).
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 16. novembra  2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 16112021
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
 051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    

PRIJAVNICA NA SEMINAR

NOVOSTI PRI POVRAČILIH STROŠKOV ZA PREVOZ NA DELO IN  IZPLAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU
TERMIN
Ljubljana, 16. novembra 2021 od 13.00 ure do 15.00 ure,
spletni seminar v živo
 


   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Petek, November 19, 2021
PROGRAM WEBINARJA:BONTON IN PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA S KSENIJO BENEDETTI (10:00 - 14:00)

Akademija za management in projektno vodenje vas vabi, da si ogledate posnetek webinarja

NAROČILNICA ZA POSNETEK SPLETNEGA SEMINARJA Z GRADIVOM
 
BONTON IN PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA
S KSENIJO BENEDETTI


images__1_.jpg

Predavateljica: Ksenija Benedetti, bivša šefinja Protokola RS

Trajanje:
240 minut

Posebna cena posnetka z gradivom: 109 €+ddv

Program: za ogled programa, kliknite  TUKAJ

PROGRAM

I. Pomen poslovnega protokola in sodobni komunikacijski trendi

 • Umetnost komuniciranja v 21. stoletju in osebna odličnost
 • Spremembe, ki jih narekuje novi virus
II. Uglašena pravila lepega vedenja in primernega videza
 • Besedno in nebesedno komuniciranje
 • Spoznajte moč prvega vtisa in ga ustrezno oblikujte
 • Rokovanje, seznanjanje, naslavljanje
 • Pisno komuniciranje (uradni dopisi, vljudnostna pisma, čestitke, sodobna elektronska komunikacija,…)
 • Pravila poslovnega oblačenja (oblačila za prosti čas,  formalna in delovna oblačila)

III. Poslovni in protokolarni dogodki
 • Poslovni, protokolarni  obed
 • Poslovni sestanki
 • Novinarska konferenca
 • Poslovni in protokolarni obiski v podjetju
 • Podpis sporazuma, pogodbe
 • Drugi poslovni dogodki
   
III. Protokolarna in promocijska darila
 • Osebna, poslovna, protokolarna in promocijska darila
 • Izročanje in izmenjava daril
 • Vrednost dari

PLAČILO
Znesek nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615 sklic na 00 19112021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
-------------------------------------------------------------
NAROČILNICA


Po prejetem naročilu vam bomo poslali gradivo in povezavo do posnetka webinarja.

Ime in naslov organizacije:_________________________
 


Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID za DDVE-pošta:
 
Naročamo  posnetek  spletnega seminarja in gradivo:
Naziv E-pošta prejemnika
  POSLOVNI PROTOKOL S KSENIJO BENEDETTI
 
 
Žig in podpis:        

Naročilnico pošljite na e- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.


INFORMACIJE
Za dodatne informacije nas pokličite na mob: 051 317 357 vsak dan med 10.00 in 12.00 uro                         

Že
limo prejemati obvestila o dogodkih.                  da              ne

V skladu s 73.člen ZVOP-1 vas obveščamo o pravicah:
»Posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da  upravljalec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja .
Upravljalec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval.«


Z lepimi pozdravi,
Alenka Orel
Akademija za management in projektno vodenjeEmail : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Ponedeljek, November 22, 2021
AKTUALNOSTI PRI OBDAVČITVI BOŽIČNICE, DARIL IN BONITET V LETU 2021 (10:00 - 12:00)
Z vsem spoštovanjem Vas  vabimo na spletni seminar z aktualno vsebino

AKTUALNOSTI PRI OBDAVČITVI BOŽIČNICE,
DARIL IN BONITET V LETU 2021Izvedba dogodka je zagotovljena.

TERMIN
Ljubljana, 22. november 2021 od 10.00 ure do 12.00 ure,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM
 
UVOD
Vas zanima, do katerega zneska in pod kakšnimi pogoji je izplačana božičnica neobdavčena? Ali kakšne davčne olajšave vsebuje Zakon o udeležbi delavcev pri dobičku?
Želite izvedeti, kdaj ni treba obračunati bonitete pri promociji zdravja na delovnem mestu?
Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, se udeležite našega webinarja.

PREDAVATELJICA
Maja Dolinar Dubokovič je zaposlena kot davčna svetovalka. Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Svojo poklicno pot je začela na davčni upravi in jo nadaljevala v revizijskih hišah. Celotno poklicno obdobje se poglobljeno ukvarja z davčnimi predpisi in svetovanjem na področju obdavčitve pravnih in fizičnih oseb, predvsem na področju DDV in dohodnine. Je članica Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije. Piše tudi strokovne članke in predava na izobraževanjih, povezanih z davčno tematiko.


PROGRAM
 1. Obračunavanje bonitet
 • Kaj se ne šteje za boniteto,
 • kako so obdavčene bonitete,
 • kdaj so bonitete davčno priznani odhodki,
 • ali je treba pri ukrepih za promocijo zdravja na delovnem mestu plačati dohodnino, davek od dohodkov pravnih oseb in DDV,
 • nov način poročanja pri obračunavanju bonitete pri uporabi osebnega vozila za privatne namene,
 • ali so popusti delavcem pri prodaji blaga in storitev boniteta,
 • kdaj obračunamo boniteto pri nastanitvi delavca,
 • kako so obdavčena brezobrestna posojila delavcem,
 • ali se izobraževanje delavca in njegovega družinskega člana šteje kot boniteta in
 • kako obračunavamo boniteto pri zavarovalnih premijah.
 1. Božičnica, trinajsta plača, darila…
 • Kako je obdavčena udeležba delavcev pri dobičku (olajšave za delavce in za družbo),
 • kdaj in kako lahko izplačamo neobdavčeno božičnico ali trinajsto plačo,
 • spremembe Zakona o dohodnini o izključitvi dela plače za poslovno uspešnost iz obdavčitve v letu 2021,
 • kako so obdavčena darila zaposlenim, poslovnim partnerjem, upokojencem…. (reprezentanca, vodenje evidence o dajanju daril…) in
 • ali je izplačilo dodatnega regresa za prehrano obdavčeno.
KOMU JE WEBINAR NAMENJEN?
Webinar je namenjen vsem, ki imate opravka z obračunavanjem bonitet, izplačevanjem dela plače za poslovno uspešnost, promocijo zdravja na delovnem mestu, darili, pa tudi vsem drugim, ki se ukvarjate s področji, ki so zajeta v programu. Primeren je za udeležence iz gospodarskih družb in za samostojne podjetnike.KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na dogodku znaša 99€  + ddv.
 
POPUSTI
 • 10% dodatni popust za dva in več udeležencev iz iste organizacije. 
Cena vključuje predavanje strokovnjakinje in strokovno gradivo.

PRIJAVA
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
 • Za elektronsko prijavo kliknite TUKAJ
 • Prijava po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
Prijave  sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo do treh delovnih dni pred seminarjem.


Prijava vključuje:
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 22. novembra 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja

Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.

PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 22112021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914
 
INFORMACIJE
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko:
051 317 357 med 10.00 in 12.00 uro ali pa nam pišite na elektronski naslov:
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.    


----------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIJAVNICA NA  SPLETNI SEMINAR


AKTUALNO PRI OBDAVČITVI BOŽIČNICE, DARIL IN BONITET, V LETU 2021

TERMIN
Ljubljana, 22. november 2021 od 10.00 ure do 12.00 ure,
spletni seminar  preko spletne platforme ZOOM
 

   
Ime in naslov organizacije:_________________________
 


 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
   
  
  
  
 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Sreda, November 24, 2021
OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV (08:00 - 10:30)
Z vsem spoštovanjem vabimo vodilne delavce, računovodske 
in kadrovske strokovnjake v javnem sektorju na spletni seminar z aktualno temo

NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l.2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA


Izvedba predavanja je zagotovljena.

TERMIN
24. november 2021, od  09.30 do 12.00, predavanje  preko spletne platforme ZOOM

PREDAVATELJ
mag. Branko VIDIČ, Sektor za plače v javnem sektorju, MJU

UVOD
Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi.
Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.


PROGRAM  
I. NOVOSTI  - Plačni sistem v javnem sektorju 
Osnovne določbe ZSPJS, ki se nanašajo na določitev osnovne plače
Uvrščanje v plačne razrede in tarifne razrede

II. Napredovanje javnih uslužbencev v višje plačne razrede
Način preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred
Postopek ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje
Napredovanje v nazive

III. Ocenjevanje dela javnega uslužbenca, temeljni cilji, merila in metode
Kriteriji ocenjevanja
Sredstva za redno delovno uspešnost
Nadpovprečni delovni rezultati
Povečan obseg dela
Ocenjevalni in evidenčni list
Ločitev letnega razgovora od ocenjevanja delovne uspešnosti
Predstavitev vseh opravil in postopkov ter izdaje aktov
Uveljavljanje pravnega varstva
Redna delovna uspešnost
Delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 
Delovna uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (pogoji za izplačilo sredstev, odločanje o razdelitvi in izplačilu sredstev)

IV.   Dodatki glede na določbe Uredbe o kriterijih za določitev višine   položajnega                   dodatka za javne uslužbence
V.    Kazenske določbe
VI.  Aktualne novosti v  letu  2022
VII. Vprašanja in odgovori

SEMINAR NAMENJEN
 • Direktorjem in vodilnim delavcem javnih zavodov, agencij, skladov, občin, javne in     državne uprave,
 • Računovodskim in finančnim delavcem,
 • Poslovnim sekretarkam in tajnicam,
 • Kadrovskim in drugim strokovnim delavcem,
 • Strokovnim delavcem, ki se srečujete s problematiko določitve plač v javnem sektorju z vidika upoštevanja in izvedbe napredovanja in ocenjevanja delovne uspešnosti.

KOTIZACIJA
Kotizacija za udeležbo na seminarju je  99€ + DDV

Cena vključuje predavanje odličnega strokovnjaka na tem področju, strokovno gradivo v elektronski obliki.

DODATNI POPUSTI ZA VEČ UDELEŽENCEV
Dodatni 10% popust za 2  in več udeležencev oz. popust po dogovoru.

PRIJAVA
 • Elektronska prijava: za prijavo kliknite TUKAJ
 • Skenirano prijavnico lahko pošljete po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.  
 • Po e-pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.
Prijave  sprejemamo do dne pred izvedbo seminarja.
Odjave sprejemamo v pisni obliki do treh delovni dni pred izvedbo seminarja.

PRIJAVA VKLJUČUJE
 • izvedbo spletnega seminarja v živo,
 • gradivo v elektronski obliki,
 • odgovore na vaša vprašanja 
Izobraževanje bo potekalo:
Kdaj: 24. november 2021
Kje: preko  spletne platforme ZOOM -  na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
Če se spletnega seminarja v živo ne boste mogli udeležiti, vam bo na voljo videoposnetek.


PLAČILO
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:  
SI56 1914 0501 2239 615, sklic na 00 24112021, 
(TRR odprt pri DBS d.d., Ljubljana)
Akademija za management in projektno vodenje, Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana 
ID za DDV: SI80886914

INFORMACIJE

Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko  številko: 
051 317 357 ali pa nam pišite in pošljite vaša vprašanja po e-pošti:  
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA NA SEMINAR
NOVOSTI NA PODROČJU NAPREDOVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV v l.2022
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV  - IZVEDBA POSTOPKA
 
TERMIN
24. november 2021, od  09.30 do 12.00,
predavanje preko spletne platforme ZOOM
Ime in naslov organizacije:_________________________
 Telefon:

Kontaktna oseba:________________ID zaDDVE-pošta:
 
Na seminar prijavljamo:
Ime in priimek:E-pošta
  


 
 
Žig in podpis:                                


Email : Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. Url: http://https://www.evropska-svetovalnica.com/
Seminarji        

Iskanje po koledarju


Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija