ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI
 


Petek, 05. marec 2021 ob 09:00

SPREMEMBE IN DAVČNE NOVOSTI TER VPLIV COVID 19 NA DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2020
Organizacije (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, društva, zadruga, zavodi, ustanove, ipd.) so obvezne najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske predpise in davčno zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo. Leto 2020 je za vse organizacije posebno in je potrebno optimirati predvsem v tistih organizacijah, ki so prejele državno pomoč in to razumeti ali smo državno pomoč pravilno evidentirali in kaj morajo organizacije narediti, če jo bodo morali vrniti v tekočem letu ali v letu 2021. Cilj našega seminarja je ponuditi strokovne nasvete in ustrezne praktične napotke, kako pravilno izdelati davčni obračun. Odgovarjali bomo tudi na vaša vprašanja.

Sreda, 10. marec 2021 0ob 9:30, spletni seminar
NOVOSTI NA PODROČJU OCENJEVANJA, NAPREDOVANJA in NAGRAJEVANJA DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Tudi v letu 2021 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi na tem področju.Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2021. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2021 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

Sreda, 17. marec 2021 ob 09:30
OD IDEJE DO IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naloga javnih naročil je, da prispevajo h gospodarski rasti ter vzpostavitvi trajnostnega in bolj vključujočega modela gospodarskega razvoja. Področje javnih naročil so na evropski ravni urejala pravila iz leta 2004, le-ta pa je bilo treba zaradi gospodarskega, socialnega in političnega razvoja ter trenutnih proračunskih omejitev prenoviti, jih poenostaviti in izboljšati njihovo učinkovitost tako za naročnike kot podjetja. Direktiva 2014/24/EU, ki ureja javno naročanje in Direktiva 2014/25/EU, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, vsebujeta podobne rešitve, zato sta bili v slovenski pravni red preneseni z enim zakonom (ZJN-3), ki je začel veljati 1.4.2016. Čeprav načela ureditve javnih naročil ostajajo večinoma nespremenjena, so bile z direktivami iz leta 2014 uvedene številne spremembe. Te se lahko uporabljajo od 18. aprila 2016, čeprav se postopek prenosa v vseh državah članicah še ni končal. Da bi se izpolnili strateški cilji politike EU in bi se hkrati zagotovila najučinkovitejša raba javnih sredstev, je imela reforma javnega naročanja iz leta 2014 več ciljev: zagotoviti učinkovitejšo porabo javnih sredstev, pojasniti temeljne pojme in koncepte za zagotovitev pravne varnosti, MSP olajšati sodelovanje pri javnih naročilih, spodbujati integriteto in enako obravnavo, javnim naročnikom omogočiti, da lahko javna naročila bolje uporabijo v podporo inovacijam ter skupnim družbenim in okoljskim ciljem, ter vključiti ustrezno sodno prakso Sodišča Evropske unije. Seminar je namenjen vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo s področjem javnega naročanja, tako v državni upravi kot na nivoju lokalne skupnosti, javnim podjetjem, javnim agencijam, javnim zavodom, javnim skladom, gospodarskih javnim službam, koncesionarjem, vsem ponudnikom, ki kot aktivni subjekti vstopajo v pravna razmerja na področju javnih naročil, svetovalcem na področju javne uprave in javnih naročil ter študentom, predvsem pa širši množici, ki se ukvarja z problemi javnega naročanja.

Sreda, 24. marec 2021 ob 13:00
DDV PRI SPLETNI PRODAJI IN ELEKTRONSKIH STORITVAH, vključno z novostmi od 1. 7. 2021 dalje
Pri spletni prodaji blaga se v praksi pojavlja veliko vprašanj: kdaj se je treba registrirati za DDV v tujini, DDV katere države je potrebno obračunati, kakšne so posebnosti pri prodaji izdelkov v tretje države ipd. Vprašanja se pojavljajo tudi pri prejemanju in opravljanju elektronskih storitev, tako podjetjem, kot tudi končnim potrošnikom. Če želite dobiti odgovore na ta vprašanja, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja. Na webinarju bomo obravnavali tudi novosti, ki nas pri spletni prodaji čakajo s 1. 7. 2021 s spremembo evropske direktive o DDV in Zakona o DDV.

 

 

 

 

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija