ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

SREČNO IN ZDRAVO LETO 2022!

Ko se prižgejo praznične luči sredi bele zime,
prijateljstvo ogreje nam dlani in
želja vzpne se iz srca v višine!
Vse kar slabo je, z Novim letom naj izgine!

Vse kar dobro je, naj raste in cveti!
 

********************************************************************************************

Torek, 18. januar 2022 ob 13:00, spletni seminar
AKTUALNO PRI POVRAČILIH POTNIH STROŠKOV V GOSPODARSTVU v letu 2022
V letih 2020 in 2021 se je večkrat spremenila Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Zadnjo spremembo uredbe smo dobili v juliju 2021. Z namenom, da preverite skladnost izplačevanja potnih stroškov z zakonodajo in uskladite izplačevanje potnih stroškov za poti v tujino z določbami nove uredbe, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

 

Sreda, 19. januar 2022 ob 09:30, spletni seminar
OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV v l. 2022
Tudi v letu 2022 se bo za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti ter preverjalo izpolnjevanje pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Aktivnosti v zvezi s tem se začnejo v januarju, zato je potrebno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pripravite, osvežite že pridobljeno znanje na tem področju ter seznanite z novostmi. Kot odgovorne osebe morate vedeti, ali še vedno veljajo kakšni začasni interventni ukrepi na tem področju in kako na te aktivnosti vpliva ponovno izplačevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju. Preverite in osvežite poznavanje izvedbe postopka za izvedbo napredovanj. da jih boste pravilno izvedli v letu 2022. Na seminarju boste dobili odgovore na dileme in vprašanja glede izvedbe napredovanj zaposlenih in pomoč vodjem pri določitvi ocene, poudarek pa bo namenjen tudi postopku, kako pravilno izvesti zaporedje pridobitve naziva in napredovanja zaposlenih . Napredovanja morajo biti v letu 2022 izvedena pravilno, saj morebitne napake vplivajo na pravilnost napredovanj tudi v naslednjih letih.

Torek, 25. januar 2022 ob 09:00, spletni seminar
On-line DELAVNICA O DDV
Na praktični delavnici bomo obravnavali posebnosti na področju DDV pri obdavčitvi dobav blaga in storitev, izstavljanju računov, samoobdavčitvi, spletni prodaji ipd. Obravnavali bomo tudi spremembe evropske direktive o DDV in nov Pravilnik o obveznostih glede DDV v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo, ki smo jih začeli uporabljati s 1. 7. 2021. Povedali pa bomo tudi, katere novosti nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo v letu 2022. Pri obdavčitvi storitev bomo, podkrepljeno s primeri, obravnavali devet pravil glede kraja obdavčitve – splošno pravilo in osem posebnih pravil. S poznavanjem teh pravil boste pravilno izstavljali račune za storitve, tako domače, kot tudi v tujino. Vedeli pa boste tudi, kdaj je treba pri prejemu računa iz tujine narediti samoobdavčitev. Pri mednarodnih transakcijah z blagom se v praksi pojavlja vrsta vprašanj: kakšni so pogoji za oproščeno prodajo blaga podjetjem iz drugih držav članic EU, kdaj se moramo registrirati za DDV v tujini pri spletni prodaji blaga na daljavo končnim potrošnikom, kako postopamo pri verižnih transakcijah ipd. Z webinarjem bomo izvedli pregled posebnosti pri obračunavanju DDV pri transakcijah z blagom, vključili pa bomo tudi veliko primerov iz prakse. Veseli bomo tudi vprašanj udeležencev.

Torek, 25. januar 2022 ob 09:00, spletni seminar
Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in predvidene novosti v l.2022
Na seminarju bodo predstavljene predvidene spremembe Zakon o dohodnini, za katere je planirano, da stopijo v veljavo na začetku l.2022. Pregledane bodo novosti, ki se obetajo pri davčnih olajšavah, malenkostno prenovljeno dohodninsko lestvico, predstavljena bodo posodobljena pravila glede poslovne uspešnosti. Sprememba zakona pa se bo dotaknila tudi dohodkov iz kapitala (obresti, dividende in dobički iz kapitala) in dohodkov iz oddajanja premoženja v najem. Novosti na področju olajšav pa so predvidene tudi pri dohodkih iz dejavnosti.

Četrtek, 27. januar 2022 ob 10:00, spletni seminar
FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2021 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev in sindikatov, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidskih organizacij. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2022 leta, sindikati pa do 28.februarja 2022. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva. Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti.

Torek, 01 Februar 2022 13:00, spletni seminar
AKTUALNO PRI OBRAČUNAVANJU DDV V l.2022
v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo smo tudi v Sloveniji s 1. 7. 2021 pričeli uporabljati nova pravila pri obdavčitvi z DDV. Pri spletni prodaji blaga so davčni zavezanci dobili novo možnost registracije posebne ureditve in nov prag 10.000 evrov za prodajo blaga na daljavo. Uporabljati smo začeli nova pravila pri obdavčitvi prodaj blaga z uporabo elektronskih vmesnikov in tudi novo posebno ureditev za storitve, ki se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Na webinarju bomo povedali, kakšne so posebnosti in težave pri uporabi novih pravil v praksi. Predstavili pa bomo tudi spremembe, ki nas po predlogu sprememb Zakona o DDV čakajo v letu 2022, kot so novosti pri odbijanju vstopnega davka, obračunu DDV, odbitku DDV pri nabavi električnih vozil, registraciji za namene DDV v Sloveniji s strani tujih davčnih zavezancev, posebni ureditvi za male kmete ipd. Če vas novosti zanimajo, vas vabimo, da se udeležite našega webinarja.

Sreda, 02. februar 2022 ob 09:00, spletni seminar
DAVČNI OBRAČUN 2021 za gospodarske družbe in samostojne podjetnike

Pravne osebe in samostojni podjetniki so obvezni najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v premoženjski bilanci stanja ujemajo z dejanskim stanjem. Tako morajo, glede na računovodske in davčne predpise in zakonodajo, sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila. Pred koncem davčnega leta je potrebno izvesti notranje kontrole knjiženj poslovnih dogodkov ter uskladiti računovodske evidence in ekonomske kategorije z ustrezno davčno zakonodajo ter računovodskimi predpisi. Na našem kratkem seminarju vam bomo predstavili vso omenjeno tematiko in tako morebiti rešili marsikatero dilemo, ki se vam pojavlja pri vašem delu. Odgovorili vam bomo na vaša vprašanja in dileme, ki se dotikajo davčnega obračuna za leto 2021.

Sreda, 23. februar 2022 ob 09:00, spletni seminar
Računovodski in davčni vidik ugotavljanja transfernih cen
Transferne cene so cene, ki si jih med seboj zaračunavajo povezane osebe. Poslovanje med povezanimi osebami ima določene specifičnosti, tako na področju medsebojnega poslovanja kot posojanja denarnih sredstev. Povezane osebe morajo takšne posle obravnavati z računovodskega vidika v računovodskih izkazih in ločeno z davčnega vidika pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb. Prilagajanja davčnih osnov povezanih oseb je izpostavljeno natančnejšemu davčnemu nadzoru kot poslovanje z nepovezanimi osebami, ki medsebojno poslujejo ali si posojajo denarna sredstva. Davčni zavezanci morajo pravilno ovrednotiti davčno tveganje (večje je v državah, v katerih se nahajajo odvisne družbe), in opredeliti katere so transakcije, ki so izpostavljene tveganjem. Vse države namreč nimajo enakih zahtev glede priprave in/ali predložitve dokumentacije za transferne cene.

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

OCENJEVANJE IN NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV, 19. januarja 2022
Začetek: 19.01.22, 09:30
Konec: 19.01.22, 13:00
Konec prijav: 19.01.22, 09:00

On-line DELAVNICA O DDV
Začetek: 25.01.22, 09:00
Konec: 25.01.22, 13:30
Konec prijav: 25.01.22, 08:00

Novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AB) in predvidene novosti v l.2022
Začetek: 25.01.22, 09:00
Konec: 25.01.22, 10:30
Konec prijav: 25.01.22, 08:00

FINANČNO POSLOVANJE, IZDELAVA LETNEGA POROČILA IN DAVČNI OBRAČUN za l. 2021 ZA DRUŠTVA in SINDIKATE
Začetek: 27.01.22, 10:00
Konec: 27.01.22, 12:00
Konec prijav: 27.01.22, 09:00

AKTUALNO PRI OBRAČUNAVANJU DDV V l.2022
Začetek: 01.02.22, 13:00
Konec: 01.02.22, 15:00
Konec prijav: 01.02.22, 10:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja