ja_mageia

  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Nahajate se na: Naslovnica
AKTUALNE NOVICE IN DOGODKI

 

Torek, 07. november 2017 ob 09:00
PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV - KONKRETNI PRIMERI 

Slovenija v obdobju 2014–2020 razpolaga z okvirno 3,255 milijarde evrov sredstev iz evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega sklada, od česar je 159,8 milijona evrov namenjenih Instrumentom za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za programe Evropskega teritorialnega sodelovanja. Ostala – večina – sredstev v največji meri upošteva uresničevanje Strategije EU 2020 in bo prednostno namenjena: · vlaganjem v raziskave, razvoj in inovacije; konkurenčnosti; zaposlovanju ter usposabljanju in · infrastrukturi za doseganje boljšega stanja okolja, trajnostni rabi energije in trajnostni mobilnosti ter učinkovitemu upravljanju z viri. 

Sreda, 08. november 2017 ob 09:30
Nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - UVDAG Kadrovska in druga dokumentacija 

V okviru poslovanja pravne osebe, delovanja pravne osebe javnega prava ali delovanja društva neizogibno nastaja tudi dokumentacija, ki vsebuje osebne podatke. Najpogosteje je to kadrovska dokumentacija, lahko pa so tudi različni spiski oseb v določenih povezavah z organizacijami: seznami strank, uporabnikov storitev, naslovnikov, itd. S takšnimi dokumenti je potrebno ravnati skladno z mnogimi predpisi, ki urejajo zadeve v zvezi s hranjenjem in z arhiviranjem dokumentacije ter v zvezi z ravnanjem z osebnimi podatki in z informacijami zaupne narave ali z javno dostopnimi informacijami. Posebej bomo predstavili novo Uredbo o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - UVDAG, ki prične veljati s 1.januarjem 2018. 

Četrtek, 16. november 2017 ob 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 16. 11.
Vladi in sindikatom se je uspelo dogovoriti, kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi. Ohranili so socialni dialog, ki je osnova za uspešen razvoj družbe kot celote pa tudi osnova za poštevo in dogovorno oblikovanje razmer dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo v letu 2017 napredovali, tako na delovnem mestu, kot tudi na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti naziv ali višji naziv, tudi v nazive. Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju. Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2018.

Torek, 28 November 2017 09:00
PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV

Eden najpomembnejših elementov pri pripravi dobrega projekta je priprava projektnega proračuna ali finančna konstrukcija projekta. Na delavnici boste praktično spoznali, kako se pripravi kvalitetni projektni proračun. Na samem začetku bo teoretično predstavljeno bistvo stroškov pri takih projektih, a večji del delavnice bo namenjen konkretnim primerom projekta. Priprava proračuna je samo prvi - nujen, a nezadosten korak pri pridobivanju sredstev iz EU. Po pripravi proračuna pa je treba znati tudi pravilno dokazati stroške, da bi nam jih EU tudi priznala in vrnila obljubljeni del denarja. Ta delavnica bo še ena odlična priložnost, da se dobi veliko novih informacij in veščin pri pripravi proračuna projektov. 

Četrtek, 07. december 2017 ob 09:00
NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, 07. 12. 2017

Vladi in sindikatom se je uspelo dogovoriti, kako se bodo v prihodnjih dveh letih sproščali varčevalni ukrepi. Ohranili so socialni dialog, ki je osnova za uspešen razvoj družbe kot celote pa tudi osnova za poštevo in dogovorno oblikovanje razmer dela v javnem sektorju. Javni uslužbenci bodo v letu 2017 napredovali, tako na delovnem mestu, kot tudi na delovnih mestih, kjer je mogoče pridobiti naziv ali višji naziv, tudi v nazive. Tudi v letu 2018 bo potrebno izvesti ocenjevanje in seznaniti z oceno okoli 160.000 javnih uslužbencev. Na podlagi zbranih ocen, bo izvedeno preverjanje izpolnjevanja pogojev vsakega javnega uslužbenca za njegovo napredovanje. Zaposleni, ki izpolnjujejo pogoje, bodo na tej podlagi s 1. aprilom 2018 napredovali v višji plačni razred. Pravico do plače pa bodo pridobili na podlagi določb zakona, ki bo določal Interventne ukrepe za zaposlene v javnem sektorju.Najbolj pomembno je, da ste Vi v dosedanjih preverjanjih izpolnjevanja pogojev za napredovanje za zaposlene, v vašem proračunskem uporabniku naredili vse pravilno in tako, kot je določeno v zakonodaji in Interventni zakonodaji. Poznavanje zakonodaje s področja napredovanj ni pomembno samo ob izvajanju napredovanj v koledarskem letu, ampak tudi: ob prehajanju javnih uslužbencev k drugim delodajalcem v javnem sektorju; ob prerazporeditvah zaposlenih znotraj istega delodajalca; ob prehodu na bolj zahtevna delovna mesta pri istem proračunskem uporabniku. Na seminarju bodo predstavljene vse novosti za 2018. 

Četrtek, 06. december 2017 ob 10:00
PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom

POSLOVNI PROTOKOL je vrhunski razgiban seminar o poslovnem protokolu, kjer boste izvedeli vse, kar morate vedeti o sodobnem komuniciranju za uspeššen in učinkovit poslovni nastop. Posebnost tega seminarja je zasebno vodeno poslovno kosilo z razlago gospe Ksenije Benedetti, šefinje Protokola Republike Slovenije. Dosledno spoštovanje protokolarnih pravil je vaša osebna odličnost. In prav vaša osebna odličnost je vaša največja moč. 

Torek, 12. december 2017 ob 09:30

LETNO POROČILO ZA LETO 2017 ZA DRUŠTVA, ZVEZE DRUŠTEV in SINDIKATE
Vabimo vas na enodnevni posvet, kjer bomo predstavili novosti, ki se nanašajo na poslovanje društev, ki opravljajo nepridobitno in pridobitno dejavnost ter invalidske organizacije. Novosti, ki jih bomo predstavili na posvetu, se nanašajo na predložitev letnih poročil, ki jih morajo društva, humanitarne in invalidske organizacije predložiti do 31. marca 2018 leta. Opozorili vas bomo tudi na rok za oddajo letnih poročil, ki velja za tista društva, katerih računovodske izkaze mora revidirati revizor pred sprejetjem letnega poročila. Letno poročilo mora pred obravnavo na zboru članov pregledati nadzorni organ društva.Zakon o društvih določa, da mora društvo zagotavljati podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljnim aktom. To določilo pomeni, da mora društvo sprejeti ustrezne akte, ki urejajo finančno področje in računovodstvo.Društvo mora zagotavljati podatke o poslovanju na način, da se uresničujejo nameni in cilji društva. Vse prihodke, ki jih bo društvo doseglo iz pridobitne dejavnosti, mora voditi in izkazovati ločeno. Opozorili vas bomo tudi na pogoje, ki jih mora izpolnjevati društvo za opravljanje pridobitne dejavnosti. Seznanili vas bomo z vsemi spremembami in dopolnitvami predpisov, tako da bo Letno poročilo pripravljeno v skladu z zakoni in pravili računovodske stroke ter predstavili davčne novosti v letu 2018.
 


 

  

 

 

 

 

Bližnji dogodki

CELOTEN KOLEDAR >>

Izobraževanja

PRIDOBIVANJE EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV IZ STRUKTURNIH SKLADOV - KONKRETNI PRIMERI
Začetek: 07.11.17, 09:00
Konec: 07.11.17, 16:00
Konec prijav: 07.11.17, 08:00

Nova Uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva - UVDAG Kadrovska in druga dokumentacija
Začetek: 08.11.17, 09:30
Konec: 08.11.17, 14:00
Konec prijav: 08.11.17, 09:00

NAPREDOVANJE, OCENJEVANJE in NAGRAJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV, Ljubljana, 16. 11.
Začetek: 16.11.17, 09:00
Konec: 16.11.17, 14:30
Konec prijav: 16.11.17, 09:00

PRIPRAVA PRORAČUNA PROJEKTA ZA PRIJAVO NA RAZPISE ZA PRIDOBITEV EVROPSKIH NEPOVRATNIH SREDSTEV
Začetek: 28.11.17, 09:00
Konec: 28.11.17, 15:30
Konec prijav: 28.11.17, 09:00

PROTOKOLARNA PRAVILA ZA VRHUNSKA POSLOVNA SREČANJA IN OSEBNA ODLIČNOST z vodenim poslovnim kosilom
Začetek: 06.12.17, 10:00
Konec: 06.12.17, 15:30
Konec prijav: 06.12.17, 09:00

Prijava na e-novice 

Prijava za uporabnikeVreme


SVETOVANJE

Nudimo vam svetovanje in pomoč pri prijavi na razpise iz evropskih skladov za nepovratna sredstva.
Za podrobnejše informacije ste vabljeni, da nas kontaktirate >>

Prevajanje in tuji jeziki

Nudimo vam prevajalske storitve v skoraj vse evropske in pomembnejše svetovne jezike. Bodisi, da potrebujete pisne prevode ali pa tolmača, imamo rešitev za vas. Obiščite Linguaris.net >>

Novice, dogodki, izobraževanje

Evropska unija

Izobraževanja